Voorwaardes

(Augustus 20, 2020)

Die GamblingNGo-webwerf wat op https://gamblingngo.com geleë is, is 'n kopiereg-werk wat aan GamblingNGo behoort. Sekere funksies van die webwerf kan onderhewig wees aan addisionele riglyne, bepalings of reëls wat op die webwerf geplaas sal word in verband met sulke funksies.

Al sodanige bykomende bepalings, riglyne en reëls word met verwysing in hierdie bepalings opgeneem.

Hierdie gebruiksvoorwaardes beskryf die wetlik bindende bepalings en voorwaardes wat toesig hou oor u gebruik van die webwerf. Deur by die webwerf in te loggen, VOLG U NADAT HIERDIE VOORWAARDES en u verklaar dat u die gesag en die vermoë het om hierdie voorwaardes aan te gaan. U MOET MINSTENS 18 JAAR VAN OUDERDOM WEES OM DIE WEBWERF TE TOEGANG. AS U VAN AL DIE VOORSIENING VAN HIERDIE VOORWAARDES STEM NIE, MOET NIE INMELDING AANMELDING AAN DIE SITTEE GEBRUIK NIE EN / OF GEBRUIK NIE.

Hierdie bepalings vereis dat arbitrasie Afdeling 10.2 op 'n individuele basis gebruik word om geskille op te los en ook die regsmiddele wat u beskikbaar het in die geval van 'n dispuut te beperk.

Toegang tot die webwerf

Onderhewig aan hierdie Voorwaardes. Die maatskappy gee u 'n nie-oordraagbare, nie-eksklusiewe, herroepbare, beperkte lisensie om slegs toegang tot die webwerf te verkry vir u eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik.

Sekere beperkings. Die regte wat in hierdie voorwaardes aan u goedgekeur is, is onderhewig aan die volgende beperkings: (a) u mag die webwerf nie verkoop, huur, verhuur, oordra, toeken, versprei, aanbied of andersins kommersieel benut nie; (b) u mag geen deel van die werf verander, afgeleide werke maak, demonteer, agteruit kompileer of reverse engineer nie; (c) u sal nie toegang tot die webwerf hê om 'n soortgelyke of mededingende webwerf te bou nie; en (d) behalwe soos hierin uitdruklik vermeld, mag geen deel van die webwerf gekopieër, gereproduseer, versprei, gepubliseer, afgelaai, vertoon, gepos of versend word in enige vorm of op enige manier nie, tensy anders aangedui, enige toekomstige vrystelling, opdatering of ander toevoegings tot funksionaliteit van die webwerf is onderhewig aan hierdie bepalings. Alle kopiereg en ander kennisgewings op die webwerf moet op alle afskrifte daarvan bewaar word.

Die maatskappy behou die reg voor om die webwerf te verander, op te skort of te staak met of sonder kennisgewing aan u. U het goedgekeur dat die maatskappy nie aanspreeklik gehou kan word teenoor u of enige derde party vir enige verandering, onderbreking of beëindiging van die webwerf of enige onderdeel nie.

Geen ondersteuning of onderhoud nie. U stem saam dat die maatskappy geen verpligting sal hê om u enige ondersteuning te bied in verband met die webwerf nie.

Met die uitsluiting van enige gebruikersinhoud wat u verskaf, is u daarvan bewus dat al die intellektuele eiendomsregte, insluitend kopiereg, patente, handelsmerke en handelsgeheime, op die webwerf en die inhoud daarvan deur die maatskappy of die maatskappy se verskaffers besit word. Let daarop dat hierdie bepalings en toegang tot die webwerf u geen regte, titel of belang in of op enige intellektuele eiendomsreg verleen nie, behalwe vir die beperkte toegangsregte wat in Afdeling 2.1 uitgedruk word. Die maatskappy en sy verskaffers behou alle regte voor wat nie in hierdie voorwaardes verleen word nie.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" beteken alle inligting en inhoud wat 'n gebruiker op die webwerf indien. U is uitsluitlik verantwoordelik vir u gebruikersinhoud. U dra alle risiko's verbonde aan die gebruik van u gebruikersinhoud. U verklaar hiermee dat u gebruikersinhoud nie ons beleid vir aanvaarbare gebruik oortree nie. U mag nie ander voorstel of daarop aandui dat u gebruikersinhoud op enige manier deur die maatskappy verskaf, geborg of onderskryf word nie. Omdat u alleen verantwoordelik is vir u gebruikersinhoud, kan u uself blootstel aan aanspreeklikheid. Die maatskappy is nie verplig om enige gebruikersinhoud wat u plaas te rugsteun nie; ook, u gebruikersinhoud kan te eniger tyd verwyder word sonder vooraf kennisgewing aan u. U is alleen verantwoordelik vir die maak van u eie rugsteunkopieë van u gebruikersinhoud indien u wil.

U verleen hiermee aan die maatskappy 'n onomkeerbare, nie-eksklusiewe, royalty-vrye en volledig betaalde, wêreldwye lisensie om voort te plant, te versprei, in die openbaar te vertoon en uit te voer, afgeleide werke voor te berei, in ander werke op te neem, en andersins u gebruikersinhoud te gebruik en te ontgin, en om sublisensies van die voorafgaande regte toe te staan, uitsluitlik vir die doel om u gebruikersinhoud op die werf in te sluit. U gee hiermee onherroeplik afstand van enige eise en bewerings van morele regte of toeskrywing met betrekking tot u gebruikersinhoud.

Beleid vir aanvaarbare gebruik. Die volgende terme vorm ons "beleid vir aanvaarbare gebruik":
U stem in om nie die webwerf te gebruik om enige gebruikerinhoud te versamel, op te laai, uit te stuur, te vertoon of te versprei nie (i) wat inbreuk maak op enige reg van derdeparty of enige intellektuele eiendom of eiendomsreg; (ii) wat wederregtelik, teisterend, beledigend, marteling, dreigend, skadelik, indringend is vir die privaatheid van 'n ander, wreed, lasterlik, onwaar, opsetlik misleidend, handelend met lasterlike, pornografiese, onwelvoeglike, patente beledigende, bevorder rassisme, mishandeling, haat of liggaamlike skade van enige aard teen enige groep of individu; (iii) wat op enige manier skadelik is vir minderjariges; of (iv) wat die wet, regulasie of verpligtinge of beperkings wat deur 'n derde party opgelê is, oortree.

Daarbenewens stem u in om nie: (i) enige sagteware wat bedoel is om 'n rekenaarstelsel of data te beskadig of te verander, op te laai, uit te stuur of te versprei na of deur die webwerf nie; (ii) ongevraagde of ongemagtigde advertensies, promosiemateriaal, gemorspos, strooipos, kettingbriewe, piramideskemas, of enige ander vorm van dupliserende of ongevraagde boodskappe deur die webwerf stuur; (iii) die webwerf gebruik om inligting of data rakende ander gebruikers sonder hul toestemming te versamel, te versamel, in te samel of bymekaar te maak; (iv) inmeng met, ontwrig of 'n onbehoorlike las op bedieners of netwerke wat aan die webwerf gekoppel is, te skep, of die regulasies, beleid of prosedures van sodanige netwerke te oortree; (v) probeer om ongemagtigde toegang tot die webwerf te verkry, hetsy deur wagwoordontginning of op enige ander manier; (vi) die gebruik en genot van die webwerf deur enige ander gebruiker teister of inmeng; of (vi) sagteware of outomatiese agente of skrifte gebruik om verskeie rekeninge op die webwerf te produseer, of om outomatiese soektogte, versoeke of navrae op die webwerf te genereer.

Ons behou die reg voor om enige gebruikerinhoud te hersien en om na eie goeddunke toepaslike stappe teen u te ondersoek en / of toepaslike stappe te doen as u die beleid rakende aanvaarbare gebruik of enige ander bepaling van hierdie bepalings oortree of op enige ander manier aanspreeklikheid vir ons of enige ander persoon skep. Sulke optrede kan insluit die verwydering of verandering van u gebruikersinhoud, die beëindiging van u rekening in ooreenstemming met artikel 8 en / of u aan die wetstoepassingsowerhede rapporteer.

As u aan die maatskappy terugvoering of voorstelle met betrekking tot die werf verskaf, ken u alle regte op sodanige terugvoering aan die maatskappy toe en stem u in dat die maatskappy die reg het om sodanige terugvoer en verwante inligting te gebruik en ten volle te benut op enige manier wat hy toepaslik ag. Die maatskappy sal enige terugvoer wat u aan die maatskappy verskaf, as nie-vertroulik en nie-eiendom beskou.

U stem in om die maatskappy en sy beamptes, werknemers en agente vry te stel en skadelik te hou, insluitend koste en prokureursfooie, vir enige eis of eis wat deur enige derde party gemaak word as gevolg van of voortspruitend uit (a) u gebruik van die webwerf, ( b) u skending van hierdie bepalings, (c) u skending van toepaslike wette of regulasies of (d) u ​​gebruikersinhoud. Die maatskappy behou die reg voor om die eksklusiewe verdediging en beheer te aanvaar van enige aangeleentheid waarvoor u moet vrywaar, en u stem in om saam te werk met ons verdediging van hierdie eise. U stem in om geen saak reg te stel sonder die vooraf skriftelike toestemming van die maatskappy nie. Maatskappy sal redelike pogings aanwend om u in kennis te stel van sodanige eis, optrede of prosedure nadat hy daarvan bewus geword het.

Skakels en advertensies van derdepartye; Ander gebruikers

Skakels en advertensies van derdepartye. Die webwerf kan skakels bevat na webwerwe en dienste van derdepartye, en / of advertensies vir derdepartye vertoon. Sulke skakels en advertensies van derdepartye is nie onder die beheer van die maatskappy nie, en die maatskappy is nie verantwoordelik vir enige skakels en advertensies van derdepartye nie. Die onderneming bied slegs toegang tot hierdie derdeparty-skakels en -advertensies as gerief vir u en beoordeel, keur nie, monitor, onderskryf, waarborg of lewer geen vertoë ten opsigte van skakels en advertensies van derdepartye nie. U gebruik alle skakels en advertensies van derdepartye op eie risiko en moet 'n gepaste vlak van versigtigheid en diskresie toepas. As u op een van die derdeparty-skakels en -advertensies klik, is die bepalings en beleide van die toepaslike derde party van toepassing, insluitend die derde party se privaatheids- en data-insamelingspraktyke.

Ander gebruikers. Elke werfgebruiker is alleen verantwoordelik vir enige en al sy eie gebruikersinhoud. Omdat ons nie gebruikersinhoud beheer nie, erken u en stem u in dat ons nie verantwoordelik is vir enige gebruikersinhoud nie, hetsy deur u of deur ander. U stem in dat die maatskappy nie verantwoordelik sal wees vir enige verlies of skade as gevolg van sulke interaksies nie. As daar 'n dispuut tussen u en enige werfgebruiker is, is ons nie verplig om betrokke te raak nie.

U gee hiermee die Maatskappy en ons beamptes, werknemers, agente, opvolgers en opdragte vry en verlos dit vir ewig, en gee hiermee afstand van elke geskil in die verlede, huidige en toekomstige geskil, eis, kontroversie, eis, reg, verpligting, aanspreeklikheid, aksie en oorsaak van aksie van elke aard en aard, wat direk of indirek ontstaan ​​het of ontstaan ​​uit, of wat direk of indirek verband hou met die webwerf. As u 'n inwoner van Kalifornië is, doen u hiermee afstand van die siviele kode artikel 1542 in Kalifornië in verband met die voorafgaande, wat lui: ''n algemene vrylating strek nie tot eise wat die skuldeiser nie in sy of haar guns ken of vermoed nie. tyd van die vrylating, wat, indien dit deur hom of haar bekend is, sy of haar skikking met die skuldenaar wesenlik moes beïnvloed. ”

Koekies en webbakens. Soos enige ander webwerf, gebruik GamblingNGo 'koekies'. Hierdie koekies word gebruik om inligting, insluitend die voorkeure van besoekers, en die bladsye op die webwerf waarop die besoeker besoek of besoek het, te stoor. Die inligting word gebruik om die gebruikers se ervaring te optimaliseer deur ons webbladsy-inhoud aan te pas op grond van die besoekers se blaaiertipe en / of ander inligting.

Voorbehoud

Die webwerf word op 'n "soos dit is" en "soos beskikbaar" aangebied, en die maatskappy en ons verskaffers gee uitdruklik enige waarborge en voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik, stilswyend of statutêr, insluitend alle waarborge of voorwaardes vir verhandelbaarheid. , fiksheid vir 'n spesifieke doel, titel, stille genot, akkuraatheid of nie-oortreding. Ons en ons verskaffers waarborg nie dat die webwerf aan u vereistes voldoen nie, ononderbroke, tydige, veilige of foutvrye basis beskikbaar sal wees, of akkuraat, betroubaar, vry van virusse of ander skadelike kode, volledig, wettig sal wees. , of veilig. As toepaslike wetgewing enige waarborge met betrekking tot die webwerf vereis, is al hierdie waarborge beperk tot negentig (90) dae vanaf die datum van eerste gebruik.

Sommige jurisdiksies laat die uitsluiting van stilswyende waarborge nie toe nie, dus is die bogenoemde uitsluiting moontlik nie op u van toepassing nie. Sommige jurisdiksies laat nie beperkings toe op die duur van 'n stilswyende waarborg nie, dus is die bogenoemde beperking moontlik nie op u van toepassing nie.

Beperking op aanspreeklikheid

Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, is die maatskappy of ons verskaffers in geen geval aanspreeklik teenoor u of enige derde party vir verlore winste, verlore gegewens, koste vir die verkryging van plaasvervangende produkte, of enige indirekte, gevolglike, voorbeeldige, toevallige, spesiale of strafskade wat voortspruit uit of verband hou met hierdie bepalings, of u gebruik van, of nie in staat is om die webwerf te gebruik nie, selfs al is die maatskappy in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. Toegang tot en gebruik van die webwerf is volgens u eie goeddunke en risiko, en u is alleen verantwoordelik vir enige skade aan u toestel of rekenaarstelsel, of verlies aan data wat daaruit voortspruit.

Ten spyte van die teendeel wat hierin vervat is, is ons aanspreeklikheid teenoor u vir enige skade wat voortspruit uit of verband hou met hierdie ooreenkoms, te alle tye beperk tot 'n maksimum van vyftig Amerikaanse dollar (us $ 50). Die bestaan ​​van meer as een eis sal hierdie perk nie vergroot nie. U stem in dat ons verskaffers geen aanspreeklikheid het van enige aard wat voortspruit uit of verband hou met hierdie ooreenkoms nie.

Sommige jurisdiksies laat nie die beperking of uitsluiting van aanspreeklikheid vir toevallige skade of gevolglike skade toe nie, en die bogenoemde beperking of uitsluiting is moontlik nie op u van toepassing nie.

Termyn en beëindiging. Onderhewig aan hierdie afdeling, sal hierdie bepalings van krag bly terwyl u die webwerf gebruik. Ons kan u regte om die webwerf te gebruik op enige tydstip opskort of beëindig, na eie goeddunke, insluitend vir die gebruik van die webwerf in stryd met hierdie bepalings. By beëindiging van u regte kragtens hierdie bepalings, sal u rekening en die reg op toegang tot en gebruik van die webwerf onmiddellik beëindig word. U verstaan ​​dat enige beëindiging van u rekening die verwydering van u gebruikersinhoud wat met u rekening verband hou, uit ons regstreekse databasisse kan behels. Die maatskappy het geen aanspreeklikheid teenoor u vir die beëindiging van u regte kragtens hierdie bepalings nie. Selfs nadat u regte onder hierdie Voorwaardes beëindig is, bly die volgende bepalings van hierdie Voorwaardes van krag: Afdelings 2 tot 2.5, Afdeling 3 en Afdelings 4 tot 10.

Kopieregbeleid.

Die maatskappy respekteer die intellektuele eiendom van ander en vra dat gebruikers van ons webwerf dieselfde moet doen. In verband met ons webwerf het ons 'n beleid aangeneem met betrekking tot kopieregwetgewing wat voorsiening maak vir die verwydering van enige oortredende materiaal en vir die beëindiging van gebruikers van ons aanlyn-werf wat herhaaldelik inbreuk maak op intellektuele eiendomsregte, insluitend kopiereg. As u van mening is dat een van ons gebruikers deur die gebruik van ons werf die kopiereg (s) van 'n werk onwettig skend en die vermeende inbreukmakende materiaal wil verwyder, die volgende inligting in die vorm van 'n skriftelike kennisgewing (ingevolge tot 17 USC § 512 (c)) moet aan ons aangewese kopieregagent verskaf word:

  • u fisiese of elektroniese handtekening;
  • identifikasie van die (e) outeursregtelike beskermde werk (e) wat volgens u oortree is;
  • identifikasie van die materiaal op ons dienste wat u beweer inbreuk maak en dat u ons versoek om te verwyder;
  • voldoende inligting om sodanige materiaal op te spoor;
  • u adres, telefoonnommer en e-pos adres;
  • 'n verklaring dat u 'n goeie geloofsoortuiging het dat die gebruik van die aanstootlike materiaal nie deur die kopieregeienaar, sy agent of onder die wet gemagtig is nie; en
  • 'n verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is en onder die skade van die meineed, dat u die eienaar is van die outeursreg wat na bewering geskend is, of dat u gemagtig is om namens die eienaar van die outeursreg op te tree.

Let daarop dat, ingevolge 17 USC § 512 (f), enige wanvoorstelling van wesenlike feit in 'n skriftelike kennisgewing outomaties die klaende party aanspreeklik gehou word vir enige skade, koste en prokureursgelde wat ons aangegaan het in verband met die skriftelike kennisgewing en bewering van kopieregskending.

algemene

Hierdie voorwaardes is onderhewig aan af en toe hersiening, en as ons wesenlike veranderinge aanbring, kan ons u daarvan in kennis stel deur 'n e-pos aan u te stuur na die laaste e-posadres wat u aan ons verstrek het en / of deur 'n prominente kennisgewing van die veranderinge op ons te plaas. Werf. U is verantwoordelik om u die nuutste e-posadres aan ons te verskaf. Ingeval die laaste e-posadres wat u aan ons verskaf het, nie geldig is nie, sal ons versending van die e-pos wat sodanige kennisgewing bevat, nietemin 'n effektiewe kennisgewing wees van die veranderinge wat in die kennisgewing beskryf word. Enige veranderinge aan hierdie voorwaardes sal van krag wees op die vroegste dertig (30) kalenderdae na ons versending van 'n e-poskennisgewing aan u of dertig (30) kalenderdae na die plasing van kennisgewing van die veranderinge op ons webwerf. Hierdie veranderinge sal onmiddellik van krag wees vir nuwe gebruikers van ons webwerf. Voortgesette gebruik van ons webwerf na kennisgewing van sodanige veranderinge, dui aan dat u erkenning gee vir sodanige veranderinge en dat u verbind is aan die bepalings en voorwaardes van sodanige veranderinge.
Dispuutbeslegting. Lees hierdie Arbitrasie-ooreenkoms aandagtig deur. Dit is deel van u kontrak met die maatskappy en beïnvloed u regte. Dit bevat prosedures vir VERPLIGTE BINDENDE ARBITRASIE EN 'N AFWYKING VAN DIE KLASAKSIE.

Toepaslikheid van Arbitrasieooreenkoms. Alle eise en geskille in verband met die voorwaardes of die gebruik van enige produk of diens wat deur die maatskappy gelewer word en wat nie informeel of in 'n hof vir klein eise opgelos kan word nie, word op 'n individuele basis opgelos deur die arbitrasie onder die bepalings van hierdie arbitrasie-ooreenkoms. Tensy anders ooreengekom, sal alle arbitrasieprosedures in Engels gehou word. Hierdie arbitrasie-ooreenkoms is van toepassing op u en die maatskappy, en op enige filiale, filiale, agente, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en toewysers, sowel as alle gemagtigde of ongemagtigde gebruikers of begunstigdes van dienste of goedere wat onder die voorwaardes verskaf word.

Kennisgewingvereiste en informele geskilbeslegting. Voordat enige party arbitrasie kan aanvra, moet die party eers 'n geskrewe kennisgewing van dispuut aan die ander party stuur wat die aard en basis van die eis of dispuut en die aangevraagde regshulp beskryf. 'N Kennisgewing aan die maatskappy moet gestuur word aan: [e-pos beskerm] Nadat die kennisgewing ontvang is, kan u en die maatskappy probeer om die eis of dispuut informeel op te los. As u en die maatskappy die eis of dispuut nie binne dertig (30) dae nadat die kennisgewing ontvang is, besleg nie, kan enige party met 'n arbitrasieproses begin. Die bedrag van enige skikkingsaanbod wat deur enige party gemaak word, kan eers aan die arbiter bekend gemaak word nadat die arbiter die bedrag van die toekenning waarop een van die partye geregtig is, bepaal het.

Arbitrasie reëls. Die arbitrasie sal begin word deur die American Arbitration Association, 'n gevestigde alternatiewe geskilbeslegtingsverskaffer wat arbitrasie aanbied soos uiteengesit in hierdie afdeling. As AAA nie beskikbaar is om te arbitreer nie, sal die partye ooreenkom om 'n alternatiewe ADR-verskaffer te kies. Die reëls van die ADR-verskaffer is van toepassing op alle aspekte van die arbitrasie, behalwe in die mate waarin sulke reëls in stryd is met die bepalings. Die AAA-arbitrasiereëls vir verbruikers wat oor die arbitrasie geld, is aanlyn beskikbaar op adr.org of deur die AAA te skakel by 1-800-778-7879. Die arbitrasie word deur 'n enkele, neutrale arbiter gedoen. Enige eise of geskille waar die totale bedrag van die gesogte toekenning minder as Tienduisend Amerikaanse dollar (VS $ 10,000.00 10,000.00) is, kan opgelos word deur bindende arbitrasie wat nie op die voorkoms gebaseer is nie, na keuse van die party wat verligting soek. Vir eise of geskille waar die totale bedrag van die gesogte toekenning tien duisend Amerikaanse dollars (US $ 100 2,500.00) of meer is, word die reg op verhoor bepaal deur die Arbitrasie-reëls. Enige verhoor sal op 'n plek binne XNUMX myl van u woning gehou word, tensy u buite die Verenigde State woon, en tensy die partye anders ooreengekom. As u buite die Verenigde State woon, sal die arbiter die partye redelike kennis gee van die datum, tyd en plek van enige mondelinge verhore. Enige uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter gelewer word, kan in enige hof van bevoegde jurisdiksie gevoer word. As die arbiter u 'n toekenning verleen wat groter is as die laaste skikkingsaanbod wat die Maatskappy u voor die aanvang van arbitrasie aan u gegee het, sal die Maatskappy u die grootste toekenning of $ XNUMX betaal. Elke party sal sy eie koste en uitbetalings as gevolg van die arbitrasie dra en betaal 'n gelyke deel van die koste en koste van die ADR-verskaffer.

Bykomende reëls vir arbitrasie sonder voorkoms. As arbitrasie wat nie op die voorkoms verskyn nie, verkies word, sal die arbitrasie telefonies, aanlyn en / of slegs op skriftelike voorleggings geskied; die spesifieke manier sal gekies word deur die party wat die arbitrasie inisieer. Die arbitrasie behels geen persoonlike verskyning deur die partye of getuies nie, tensy die partye anders ooreengekom het.

Tydsbeperkings. As u of die maatskappy arbitrasie beywer, moet die arbitrasie-aksie binne die beperkingswet en binne enige sperdatum wat ingevolge die AAA-reëls gestel word vir die toepaslike eis ingestel en / of geëis word.

Owerheid van Arbiter. As arbitrasie ingestel word, sal die arbiter die regte en aanspreeklikhede van u en die maatskappy beslis, en die dispuut sal nie met enige ander aangeleenthede gekonsolideer word nie, of met enige ander sake of partye verbind word nie. Die arbiter het die bevoegdheid om mosies van 'n eis volledig of gedeeltelik te verwerp. Die arbiter sal die magtiging hê om geldelike skadevergoeding toe te ken en om enige nie-geldelike remedie of verligting beskikbaar te stel vir 'n individu kragtens toepaslike wetgewing, die AAA-reëls en die bepalings. Die arbiter moet 'n skriftelike uitspraak en beslissingsverklaring uitreik wat die wesenlike bevindings en gevolgtrekkings waarop die toekenning berus, beskryf. Die arbiter het dieselfde gesag om op 'n individuele basis regshulp toe te ken as wat 'n regter in 'n geregshof sou hê. Die toekenning van die arbiter is finaal en bindend vir u en die maatskappy.

Ontheffing van die jurie-verhoor. DIE PARTYE HET HIERDIE afstand van hul grondwetlike en statutêre regte om na die hof te gaan en 'n verhoor voor 'n regter of 'n regter te hê, in plaas daarvan om te kies dat alle eise en geskille deur arbitrasie ingevolge hierdie arbitrasie-ooreenkoms opgelos moet word. Arbitrasieprosedures is gewoonlik beperkter, doeltreffender en goedkoper as reëls wat in 'n hof van toepassing is, en is onderhewig aan baie beperkte hersiening deur die hof. In die geval moet daar in enige staats- of federale hof 'n geding ontstaan ​​tussen u en die maatskappy in 'n regsgeding om 'n arbitrasietoekenning te ontruim of af te dwing, of anders, U EN DIE MAATSKAPPY ONTSLAG ALLE REGTE OP 'N JURY-PROEF, in plaas daarvan dat die geskil besluit deur 'n regter beslis.

Ontheffing van klas- of gekonsolideerde aksies. Alle eise en geskille binne die bestek van hierdie arbitrasieregooreenkoms moet op 'n individuele basis en nie op 'n klasbasis arbitrasies of geskil word nie, en eise van meer as een kliënt of gebruiker kan nie gesamentlik arbitrêr geskied of geskik word met die van enige ander kliënt nie. of gebruiker.

Vertroulikheid. Alle aspekte van die arbitrasieproses moet streng vertroulik wees. Die partye kom ooreen om vertroulikheid te handhaaf, tensy die wet dit anders vereis. Hierdie paragraaf belet 'n party nie om die nodige inligting aan die hof voor te lê wat nodig is om hierdie ooreenkoms af te dwing, om 'n arbitrasietoekenning af te dwing, of om opdrag of regverdige regshulp te soek nie.

Skeiding. As daar bevind word dat 'n gedeelte of gedeeltes van hierdie Arbitrasieooreenkoms ingevolge die wet ongeldig of onafdwingbaar is deur 'n bevoegde hof, sal sodanige spesifieke dele of dele nie van krag wees nie en sal dit gesny word en die res van die ooreenkoms gaan voort met volle krag en effek.

Reg om af te sien. Die party teen wie die eis ingestel word, kan afstand doen van enige of al die regte en beperkings soos uiteengesit in hierdie Arbitrasie-ooreenkoms. Sodanige kwytskelding sal geen ander gedeelte van hierdie Arbitrasie-ooreenkoms laat vaar of beïnvloed nie.

Oorlewing van die ooreenkoms. Hierdie arbitrasie-ooreenkoms sal die beëindiging van u verhouding met die maatskappy oorleef.

Hof vir klein eise. Nietemin, die voorgaande, óf u óf die maatskappy kan 'n individuele saak in die hof vir klein eise instel.

Nood-billike verligting. Hoe dit ook al sy, die een of ander party kan regverdige noodverligting voor 'n staats- of federale hof soek om die status quo te handhaaf hangende arbitrasie. 'N Versoek om tussentydse maatreëls word nie as 'n afstanddoening van enige ander regte of verpligtinge ingevolge hierdie Arbitrasie-ooreenkoms beskou nie.

Eise wat nie onderhewig is aan arbitrasie nie. Nieteenstaande die voorafgaande, sal eise van laster, oortreding van die Wet op die Bedrog en Misbruik van rekenaars, en die oortreding of wanaanwending van die patent-, kopiereg-, handelsmerk- of handelsgeheime van die ander party nie onderworpe wees aan hierdie Arbitrasieooreenkoms nie.

In enige omstandighede waar die voorafgaande Arbitrasieooreenkoms die partye toelaat om in die hof te regsgeding, stem die partye hiermee ooreen om die sodanige howe in die Provinsie County, Kalifornië, vir sodanige doeleindes voor te lê.

Die webwerf kan onderhewig wees aan Amerikaanse wette op uitvoerbeheer en kan onderworpe wees aan uitvoer- of invoerregulasies in ander lande. U stem in om nie die Amerikaanse tegniese gegewens wat deur die maatskappy verkry is, direk of indirek, direk of indirek uit te voer, weer uit te voer of oor te dra nie, in stryd met die Amerikaanse uitvoerwette of regulasies.

Die onderneming is geleë op die adres in Afdeling 10.8. As u 'n inwoner in Kalifornië is, kan u klagtes by die eenheid vir klagtehulp van die afdeling vir verbruikersprodukte van die departement van verbruikersake in Kalifornië aanmeld deur hulle skriftelik te kontak by 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonies by (800) ) 952-5210.

Elektroniese Kommunikasie. Die kommunikasie tussen u en die maatskappy gebruik elektroniese middele, of u die webwerf gebruik of e-pos aan ons stuur, of die maatskappy kennisgewings op die webwerf plaas of per e-pos met u kommunikeer. Vir kontraktuele doeleindes aanvaar u (a) toestemming om kommunikasie van die maatskappy in 'n elektroniese vorm te ontvang; en (b) instem dat alle bepalings en voorwaardes, ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat die maatskappy aan u verskaf, elektronies voldoen aan enige wetlike verpligting wat sodanige kommunikasie sou nakom as dit in 'n harde kopieskryf is.

Hele bepalings. Hierdie bepalings vorm die volledige ooreenkoms tussen u en ons rakende die gebruik van die werf. Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie Voorwaardes uit te oefen of af te dwing, sal nie dien as 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie. Die afdelings in hierdie bepalings is slegs gerieflik en het geen regs- of kontraktuele uitwerking nie. Die woord "insluitend" beteken "insluitend sonder beperking". As enige bepaling van hierdie voorwaardes ongeldig of onafdwingbaar geag word, sal die ander bepalings van hierdie voorwaardes onbelemmerd wees en sal die ongeldige of onafdwingbare bepaling geag word gewysig sodat dit geldig en afdwingbaar is tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word. U verhouding met die maatskappy is die van 'n onafhanklike kontrakteur, en geen van die partye is 'n agent of vennoot van die ander nie. Hierdie bepalings en u regte en verpligtinge hierin mag nie deur u toegeken, onderkontrakteer, gedelegeer of andersins oorgedra word sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van die maatskappy nie, en enige poging tot toewysing, subkontrakteur, delegering of oordrag in stryd met die voorafgaande sal van nul wees nietig. Die maatskappy mag hierdie bepalings vryelik toewys. Die bepalings en voorwaardes wat in hierdie bepalings uiteengesit word, is bindend vir die persone wat hiervoor aansoek doen.

U privaatheid. Lees asseblief ons Privaatheidsbeleid.

Inligting oor kopiereg / handelsmerk. Kopiereg ©. Alle regte voorbehou. Alle handelsmerke, logo's en diensmerke wat op die webwerf vertoon word, is ons eiendom of die eiendom van ander derde partye. U mag nie hierdie Merke gebruik sonder ons vooraf skriftelike toestemming of die toestemming van sodanige derde party wat die Merke mag besit nie.

Kontak inligting

e-pos: [e-pos beskerm]